>

Back 1 2 3 4 5 6 NextMy Notes...

زمانی که قسمتی از جرم در ایران واقع شود یا نتیجه جرم در کشور ایران حاصل شود . در هر دو حالت در حکم جرم واقع شده در ایران است و دادگاههای ایرانی صالح به رسیدگی هستند.

مانند زمانی که تیراندازی از خاک ترکیه و نتیجه این عمل برروی شخص مجنی علیه ( قتل ) در ایران حاصل شود یا زمانی که بخشی از جرم کلاهبرداری در ایران و بخشی در کشور دیگری واقع شود .

By سماء فرخنده نژاد|

چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و او مدعی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به محکوم به باشد . می تواند از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده طرح دعوا نماید .

By سماء فرخنده نژاد|