>

Back 1 2 3 4 5 6 NextMy Notes...

بوسهتحقیقات نشان داده است از نظر 68% از مردان ، زنان به هنگام لبخند زدن ، حتی از زمانی که آرایش میکنند هم زیباتر هستند !

By سماء فرخنده نژاد|

 

1. خودپذیری   
2. روابط مثبت با دیگران 
3. خودمختاری  
4. تسلط بر محیط   
5. مقصود (هدف) در زندگى
6. رشد شخصی

کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند:

1- از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های متعدد خود را می پذیرند، از جمله ویژگی های خوب و بد آن را و در مورد گذشته احساس خوبی دارند.

2- روابط گرم، رضایت بخش و مطمئنی با دیگران دارند، به رفاه دیگران اهمیت می دهند، از همدلی عمیق، محبت و صمیمیت برخوردار هستند، و مصالحه در روابط انسانی را درک می کنند.

3- خودمختار و مستقل هستند، در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت می کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می کنند و با معیارهای شخصی خودشان را ارزیابی  می کنند.

4- در رابطه با اداره کردن محیط، احساس تسلط و شایستگی می کنند؛ مجموعه پیچیده ای از فعالیتهای بیرونی را کنترل می کنند؛ از فرصتهای موجود در محیط استفاده موثر می کنند؛ می توانند موقعیتهایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و یا ارزشهای شخصی مناسب باشد.

5- در زندگی هدف دارند؛ احساس می کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد، برای زندگی کردن برنامه و هدف هایی دارند.

6- احساس می کنند جریان رشد ادامه دارد، خود را رشد کننده و گسترش یابنده می بینند، به روی تجربیات جدید گشوده هستند، به صورتی تغییر می کنند که بیانگر خودآگاهی و اثربخشی بیشتر است.

By سماء فرخنده نژاد|

 •  
 • Your smile is contagious.
 • You look great today.
 • You're a smart cookie.
 • I bet you make babies smile.
 • You have impeccable manners.
 • I like your style.
 • You have the best laugh.
 • I appreciate you.
 • You are the most perfect you there is.
 • You are enough.
 • You're strong.
 • Your perspective is refreshing.
 • You're an awesome friend.
 • You light up the room.
 • You deserve a hug right now.
 • You should be proud of yourself.
 • You're more helpful than you realize.
 • You have a great sense of humor.
 • You've got all the right moves!
 • Is that your picture next to "charming" in the dictionary?
 • Your kindness is a balm to all who encounter it.
 • You're all that and a super-size bag of chips.
 • On a scale from 1 to 10, you're an 11.
 • You are brave.
 • You're even more beautiful on the inside than you are on the outside.
 • You have the courage of your convictions.
 • Your eyes are breathtaking.
 • If cartoon bluebirds were real, a bunch of them would be sitting on your shoulders singing right now.
 • You are making a difference.
 • You're like sunshine on a rainy day.
 • You bring out the best in other people.
 • Your ability to recall random factoids at just the right time is impressive.
 • You're a great listener.
 • How is it that you always look great, even in sweatpants?
 • Everything would be better if more people were like you!
 • I bet you sweat glitter.
 • You were cool way before hipsters were cool.
 • That color is perfect on you.
 • Hanging out with you is always a blast.
 • You always know -- and say -- exactly what I need to hear when I need to hear it.
 • You smell really good.
 • You may dance like no one's watching, but everyone's watching because you're an amazing dancer!
 • Being around you makes everything better!
 • When you say, "I meant to do that," I totally believe you.
 • When you're not afraid to be yourself is when you're most incredible.
 • Colors seem brighter when you're around.
 • You're more fun than a ball pit filled with candy. (And seriously, what could be more fun than that?)
 • That thing you don't like about yourself is what makes you so interesting.
 • You're wonderful.
 • You have cute elbows. For reals! (You're halfway through the list. Don't stop now! You should be giving at least one awesome compliment every day!)
 • Jokes are funnier when you tell them.
 • You're better than a triple-scoop ice cream cone. With sprinkles.
 • Your bellybutton is kind of adorable.
 • Your hair looks stunning.
 • You're one of a kind!
 • You're inspiring.
 • If you were a box of crayons, you'd be the giant name-brand one with the built-in sharpener.
 • You should be thanked more often. So thank you!!
 • Our community is better because you're in it.
 • Someone is getting through something hard right now because you've got their back. 
 • You have the best ideas.
 • You always know how to find that silver lining.
 • Everyone gets knocked down sometimes, but you always get back up and keep going.
 • You're a candle in the darkness.
 • You're a great example to others.
 • Being around you is like being on a happy little vacation.
 • You always know just what to say.
 • You're always learning new things and trying to better yourself, which is awesome.
 • If someone based an Internet meme on you, it would have impeccable grammar.
 • You could survive a Zombie apocalypse.
 • You're more fun than bubble wrap.
 • When you make a mistake, you fix it.
 • Who raised you? They deserve a medal for a job well done.
 • You're great at figuring stuff out.
 • Your voice is magnificent.
 • The people you love are lucky to have you in their lives.
 • You're like a breath of fresh air.
 • You're gorgeous -- and that's the least interesting thing about you, too.
 • You're so thoughtful.
 • Your creative potential seems limitless.
 • Your name suits you to a T.
 • You're irresistible when you blush.
 • Actions speak louder than words, and yours tell an incredible story.
 • Somehow you make time stop and fly at the same time.
 • When you make up your mind about something, nothing stands in your way.
 • You seem to really know who you are.
 • Any team would be lucky to have you on it.
 • In high school I bet you were voted "most likely to keep being awesome."
 • I bet you do the crossword puzzle in ink.
 • Babies and small animals probably love you.
 • If you were a scented candle they'd call it Perfectly Imperfect (and it would smell like summer).
 • There's ordinary, and then there's you.
 • You're someone's reason to smile.
 • You're even better than a unicorn, because you're real.
 • How do you keep being so funny and making everyone laugh?
 • You have a good head on your shoulders.
 • Has anyone ever told you that you have great posture?
 • The way you treasure your loved ones is incredible.
 • You're really something special.
 • You're a gift to those around you.
By سماء فرخنده نژاد|

مهریه بر حسب این كه در زمان عقد تعیین شود یا تعیین آن به بعد موكول شود، انواعی دارد.

1- مهر المسمّی:

اگر مهر، ضمن عقد نكاح یا بعداً به تراضی معین شود مهر المسمی گفته می‌شود. حال اختیار تعیین مهر ممكن است حسب مورد به زوج یا زوجه یا شخصی سومی سپرده شود. میزان مهریه‌ای كه در مهر المسمی تعیین می‌شود منوط به تراضی طرفین یا شخص ثالث است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». (مفاد ماده 1080 قانون مدنی)

ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد «در صورتی كه این حق به زن داده شده باشد، زن نمی‌تواند مهر را بیش از مهرالمثل تعیین كند». (مفاد ماده 1090 قانون مدنی)

از نظر قانون مدنی محدودیتی برای تعیین مهر نیست ولی طبق روایات ما مستحب است كه مهرالسّنه ملاک قرار بگیرد.

2- مهر المثل:

مهری كه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مقتضیات زمان و مكان در موارد زیر تعیین می‌گردد:

أ) مهر المسمی تعیین نشده و نزدیكی واقع شده باشد.

ب)در عقد نكاح شرط عدم مهر شده باشد پس از وقوع نزدیكی مهرالمثل ثابت می‌شود.

ج) در مواردی كه مهر المسمی به جهتی از جهات باطل باشد، پس از نزدیكی طبق ماده 1100 قانون مدنی، زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

د) موردی كه مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیكی، زن خود را طلاق دهد.

3- مهر المتعه:

هرگاه در عقد نكاح مهر ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است. (ماده 1093 قانون مدنی) در مهر المتعه، وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد ولی در تعیین مقدار مهرالمتعه وضعیت و شئونات زن ملاک عمل خواهد بود.

 

By سماء فرخنده نژاد|

زن می تواند با تایید دادگاه در صورتیکه در معیشت خانواده اختلال نشود مرد را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح یا حیثیت خود است منع کند.

By سماء فرخنده نژاد|

در صورت سرقت یا انتشار عکس و فیلم و فایل های شخصیتان با مراجعه با دادگستری محل سکونت خود ( در تهران به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای ) و طرح شکایت و اخذ مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه نمایند.

در ضمن هرگونه مستندات را به همراه داشته باشند.

By سماء فرخنده نژاد|

ایا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد؟

کارفرما حکم اخراج کارگر را باید از مراجع حل اختلاف کسب کند و در این خصوص یکی از موارد زیر را باید اثبات کند:

- کوتاهی کارگر از وظایفش

- کاستن از حجم فعالیتهای کارگر

- عدم تفاهم کارگر و کارفرما

 

By سماء فرخنده نژاد|

زمانی که قسمتی از جرم در ایران واقع شود یا نتیجه جرم در کشور ایران حاصل شود . در هر دو حالت در حکم جرم واقع شده در ایران است و دادگاههای ایرانی صالح به رسیدگی هستند.

مانند زمانی که تیراندازی از خاک ترکیه و نتیجه این عمل برروی شخص مجنی علیه ( قتل ) در ایران حاصل شود یا زمانی که بخشی از جرم کلاهبرداری در ایران و بخشی در کشور دیگری واقع شود .

By سماء فرخنده نژاد|

چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و او مدعی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به محکوم به باشد . می تواند از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده طرح دعوا نماید .

By سماء فرخنده نژاد|

آرای شورای اختلاف به دستور رئیس شورا و یا صدور اخطار اجرایی به عمل می آید و در صورت عدم اجرای حکم بوسیله محکوم علیه

پرونده برای اقدامات اجرایی به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد و نیازی به صدور اجرائیه نیست.

By سماء فرخنده نژاد|